preskoči na sadržaj

Osnovna škola Kistanje

Login
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 26. 9. 2013.

Ukupno: 146993
Anketa
Kako vam se sviđa web škole?ENGLISH LESSONS

 LEKCIJE ENGLESKOG JEZIKA

 

 

 

 

e-Dnevnik

 

Web 2. b razreda

Puzzle

 

 

 

 

    Nacionalni portal za učenje

      na daljinu "Nikola Tesla"

 

 

 

 

Where maths is fun!

 

 

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Poziv za dostavu ponuda za organizaciju besplatne užine
Autor: Ante Mustapić, 12. 10. 2021.

 

Poziv se nalazi pod "OPŠIRNIJE"

 

 

 


 

 

 

 

 

 OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

 DR. F. TUĐMANA 80

 22 305 KISTANJE

KLASA: 330-01/21-01/

URBROJ: 2182/1-12/1-3-01-21-01

KISTANJE, 8. listopada 2021. godine                                                                      „CENTAR“, pekarski obrt, Kistanje

MIRAD“ d.o.o., Knin

MLINAR d.o.o., Zagreb

P.Z. „STOLISNIK“, Knin

                                                                                                                                                            

    POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

          Poštovani,

 

          Odlukom o pokretanju postupka jednostavne nabave,  KLASA: 602-02/21-01/1   URBROJ: 2182/1-12/1-3-01-21-01 od dana 8. listopada  2021. godine, Naručitelj Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, Kistanje OIB: 02524221654 (u daljnjem tekstu – Naručitelj), pokrenula je postupak nabave školskih obroka financiranih u sklopu projekta „obrok taj svima daj“ (u daljnjem tekstu – školski obroci).                          

          Stoga Vam, sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u školi upućujemo ovaj poziv za dostavom ponuda za navedene proizvode, u skladu sa troškovnikom, a prema dolje navedenim uvjetima.

 

1.       OPĆI PODACI

 

1.1     Naručitelj:

          Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, Kistanje

          OIB:02524221654

          Tel. 022/763-600
      

          Web: www. os-kistanje.skole.hr

          e-mail: ured@os-kistanje.skole.hr            

 

1.2     Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

          Sanja Marasović Stručić. Mob: 091 957 5546, mail: ured@os-kistanje.skole.hr

 

1.3     Vrsta postupka nabave:

          Postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese najmanje triju ponuditelja.

 

1.4     Procijenjena vrijednost nabave:

          Procijenjena vrijednost nabave je  143065,44 kn (bez PDV-a).

 

1.5     Ugovor o nabavi:

          Po završetku postupka jednostavne nabave sa odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi i isporuci, sukladno ovom Pozivu.

          Ugovor će važiti do kraja nastavne 2021./2022. godine.

 

2.       PODACI O PREDMETU NABAVE:

 

2.1     Opis predmeta nabave:

          Predmet nabave su školski obroci financirani u sklopu projekta, sukladno Troškovniku iz priloga II. ovog Poziva.

 

2.2     Mjerne jedinice predmeta nabave:

          Prema priloženom troškovniku.

 

2.3     Tehničke specifikacije:

           Prema troškovniku.

 

2.4      Troškovnik:

          Ponuditelj je obvezan ispuniti troškovnik koji je sastavni dio poziva na dostavu ponuda. Troškovnik mora biti ispunjen na obrascima u prilogu, neizbrisivom tintom i ovjeren potpisom i pečatom ovlaštenog predstavnika ponuditelja.

 

2.5    Mjesto izvršenja (isporuke robe):

          Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana, 22305 Kistanje

 

2.6     Način i rok isporuke robe:

          Školski obroci će se isporučivati prema potrebama naručitelja temeljem dostave narudžbenice odabranom ponuditelju ili na drugi način, sukladno dogovoru ugovornih strana.

          Rok isporuke proizvoda iz točke 2.1 ovog Poziva određuje naručitelj, sukladno dogovoru sa dostavnim službama odabranog ponuditelja.

          Ponuditelj je dužan kod isporuke predmetne nabave pridržavati se odredbi Zakona o hrani („Narodne novine“ broj 81/13, 14/14, 30/15, 115/18) i ostalih srodnih zakonskih i podzakonskih propisa.

 

 

 

 

 

3.            PODACI O PONUDI

 

3.1     Sadržaj i način izrade ponude:

          Ponuda treba sadržavati:

-              Ponudbeni list (Obrazac 1. ovog Poziva) – ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja,

-              Troškovnik ( Obrazac 2. ovog Poziva) – ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja.

 

          Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi i isporuci zatražiti dostavu dodatnih podataka vezano za pojedine proizvode.

 

3.2      Način dostave:

           Ponuda se u pravilu dostavlja elektroničkim putem, na način da se u predmet maila navede PONUDA ZA ŠKOLSKE OBROKE FINANCIRANE U SKLOPU PROJEKTA te skeniranu potpisanu i ovjerenu ponudu (ponuda podrazumijeva ponudbeni list i troškovnik iz priloga ovog Poziva) pošalje na mail:

 

                                                            ured@os-kistanje.skole.hr

 

            Ponuda se također može dostaviti poštom ili predati osobno na protokol u prostorije tajništva Škole te je pritom potrebno na zatvorenoj omotnici navesti naziv i adresu naručitelja:

 

 

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

Dr. Franje Tuđmana 80, 22305 Kistanje

naznaka:

''NE OTVARAJ – PONUDA ZA ŠKOLSKE OBROKE FINANCIRANE U SKLOPU PROJEKTA“

 

 

          Na poleđini omotnice navodi se adresa ponuditelja.

 

3.3     Cijena ponude:

          Ponuditelji su obvezni ispuniti troškovnik, koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda, prema naznačenim kategorijama.

 

3.4     Kriterij odabira ponude:

          Kriterij odabira ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

3.5      Rok valjanosti ponude:

           Rok valjanosti ponude je najmanje trideset (30) dana od isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će odbiti ponudu čija je valjanost kraća od zahtijevane.

 

 

4.        OSTALE ODREDBE

 

4.1      Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i  otvaranja ponuda:

          Krajnji rok za dostavu ponuda je:   19. listopada 2021. godine, do 10 sati.

          Mjesto podnošenja ponuda: Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22305 Kistanje, prijemni ured Naručitelja – tajništvo Ustanove, odnosno mail adresa navedena u točki 3.2. ovog Poziva.

           Do navedenog roka za dostavu ponude ista mora biti dostavljena i zaprimljena u prijemni ured - tajništvo Naručitelja, bez obzira na način dostave. Ponuditelj određuje način dostave ponude, sukladno Pozivu te sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave svoje ponude.

          Ponude koje nisu zaprimljene u propisanom roku za dostavu ponude neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

          Otvaranje ponuda će se održati dana  19. listopada 2021. godine u 10h  u prostorijama tajništva Osnovne škole  Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22 305 Kistanje.

          Otvaranje ponuda nije javno.

      

4.2      Rok za donošenje odluke o odabiru, ako je određen:

           Pisanu obavijest o rezultatima nabave Osnovna škola Kistanje će dostaviti ponuditeljima u roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

4.3       Rok, način i uvjeti plaćanja:

           Naručitelj se obvezuje izvršiti plaćanje u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa po izvršenoj isporuci robe, doznakom na žiro-račun ponuditelja.

            Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 

 

4.4.     Zaštita osobnih podataka:

           U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18) prijavom na ovaj natječaj, odnosno dostavom ponude Naručitelju sukladno uvjetima iz ovog Poziva, ponuditelj daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz cjelokupne dokumentacije, a sve u svrhu pripreme, provedbe i realizacije predmeta nabave.

 

          

4.5.    Odgovornost vezano za COVID 19:                                                                                        

          Prijavom na natječaj i eventualnim odabirom, svaki ponuditelj preuzima punu odgovornost organizacije, pripreme i realizacije predmeta nabave, sukladno epidemiološkim mjerama propisanim od strane nadležnih tijela.

 

 

            S poštovanjem,

                                                                                                              Ravnateljica:

Sanja Marasović Stručić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDBENI LIST

 

 

 

Broj ponude:

_____________________

Datum ponude:

__________________

 

Naručitelj:       OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

                        Dr. F. Tuđmana 80, 22 3085 Kistanje

                        OIB: 02524221654

 

Predmet nabave: Školski obroci financirani u sklopu projekta

 

Podaci o ponuditelju:

 

 

 

 

 

Naziv i sjedište ponuditelja

 

 

 

OIB

 

IBAN

 

 

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)

 

DA

NE

 

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

Telefaks

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za

 

 

 

potpisivanje ugovora

 

 

 

 

 

 

 

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        UKUPNA CIJENA PONUDE  (bez PDV-a)

   

 

 

 

 

 

 

Rok valjanosti ponude: 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

 

ZA PONUDITELJA:

 

 

M.P.     _____________________________________

 

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene/ih osobe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROŠKOVNIK

 

TABLICA 1.

 

DAN U TJEDNU

 

ŠKOLSKI OBROK GOTOVA MARENDA

(detaljan opis proizvoda) – prijedlog ponuditelja –

 

 

 

PONEDJELJAK

 

 

 

 

 

     UTORAK

 

 

 

 

 

SRIJEDA

 

 

 

 

 

ČETVRTAK

 

 

 

 

 

PETAK

 

 

 

 

  TABLICA 2.

 

DAN U TJEDNU

 

 

NAZIV PROIZVODA

ŠKOLSKI OBROK

GOTOVA MARENDA

 

 

 

JEDINIČNA MJERA

 

(kom.)

 

CIJENA PROIZVODA PO KOMADU

(bez PDV-a)

 

 

CIJENA PROIZVODA PO KOMADU

(sa PDV-om)

(do 7,47 kune

maksimalno)

 

PONEDJELJAK

 

 

 

166

 

 

 

UTORAK

 

 

 

166

 

 

 

SRIJEDA

 

 

 

166

 

 

 

ČETVRTAK

 

 

 

166

 

 

 

PETAK

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

  • NAPOMENA

 

          Ponuditelj je dužan u tablici br. 1., pod kategorijom „ŠKOLSKI OBROK GOTOVA MARENDA“, detaljno opisati sadržaj proizvoda kojeg nudi za pojedini dan u tjednu ili upisati skraćeni naziv.

          Molimo ponuditelje da u ponudama ne ubacuju napitke bez adekvatne ambalaže (topli napitci) zbog povećanog rizika od zaraze Covidom 19 u slučaju dostave takvih ili sličnih proizvoda. Isto tako, kako Škola ide u dvije smjene, tražimo dostavu svježe užine u svakoj smjeni.

 

         U tablici br. 2., pod kategorijom „NAZIV PROIZVODA ŠKOLSKI OBROK GOTOVA MARENDA “ Ponuditelj je dužan navesti točan naziv proizvoda kojeg nudi (prethodno opisanog u tablici br. 1.),  po cijeni maksimalno do 7,47 kuna (sa PDV-om) po jednom proizvodu po danu u tjednu. 

         

           Ponudbeni list (OBRAZAC 1.) Ponuditelj popunjava na način da cijenu jednog proizvoda po danu (maksimalno do 7,47 kuna sa PDV-om) pomnoži sa brojem učenika, odnosno školskih obroka gotovih marendi (171) i pomnoži sa brojem dana u nastavnoj 2021./2022. godini (140), počevši od  25 . listopada 2021. godine.

           Na dobiveni izračun Ponuditelj može obračunati eventualni popust na količinu.

 

           POJAŠNJENJE:

           7,47  (maksimalna cijena proizvoda po komadu sa PDV-om)  x  171  (broj učenika)  x  140  (broj dana u nastavnoj 2021./2022. godini, počevši od   25. listopada 2021. godine)                       

 

           =  UKUPNA PONUDA  (bez PDV-a i eventualnog popusta Ponuditelja)

 

          Ponuditelji su dužni u sklopu ponudbenog lista i troškovnika uračunati i trošak pakiranja i dostave školskih obroka gotovih marendi prethodno zamotanih u foliju, papir ili drugi sličan materijal, kako bi iste stigle zapakirane prilikom svakodnevne dostave u Školu, za što Ponuditelj, sukladno točki 4.5. ovog Poziva, preuzima punu odgovornost.

         

 

 

                                                                                             PONUDITELJ:

 

______________________                               M.P.                                           ________________________________

(Mjesto i datum)                                                                                                         (čitko ime i prezime ovlaštene                                                                                                                                                            osobe gospodarskog subjekta)

               

                                                                                                                                  __________________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene

 osobe gospodarskog subjekta)

 

 

 

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju