preskoči na sadržaj

Osnovna škola Kistanje

Login

 
 
vijesti
Natječaj za pounu radnih mjesta
Ante Mustapić / datum: 6. 3. 2022. 09:38

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

          KISTANJE

 

KLASA: 112-02/22-01/1

URBROJ:2182-29-01-22-1

Kistanje, 4. ožujka 2022.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18., 98/19, 64/20), čl. 5, 6 i 7. Pravilnika o zapošljavanju te odredbama Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje, dana 4. ožujka 2022. godine, raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

 

 

 

1.     Učitelj/ica  edukator– rehabilitator  na neodređeno  puno radno vrijeme od 80 sati tjedno,  2  izvršitelj/ica

 

2.    Učitelj/ica matematike  na neodređeno nepuno radno vrijeme od  30 sati tjedno,

        1 izvršitelj/ica

 

3.     Učitelj/ica informatike  na neodređeno puno radno vrijeme od  40 sati tjedno,

        1 izvršitelj/ica

 

 

 

 

 

 

Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu ( NN br. 93/14., 127/17., i 98/19.) kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019. i 75/20).

 

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je  priložiti: 

- životopis,

- diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi ,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka    106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (ne starije od dana objave natječaja) ,

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  

  mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja). 

 

 Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeravati.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje).

 

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN br. 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017.), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14. i 39/18.) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, ali samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su gore navedeni potražite na sljedećoj poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju.

KLASA:003-05/19-01/1, URBROJ:2182/1-12/1-3-01-19-01.

 

Obavijest o načinu provjere, odnosno testiranju, području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za vrednovanje, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja te listi kandidata objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici Osnovne škole Kistanje.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole:

                     Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22 305 Kistanje, s naznakom „za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

 

 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole  u zakonskom roku.

 

 

                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                                     Sanja Marasović Stručić

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Ante Mustapić / datum: 6. 10. 2021. 11:09

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

          KISTANJE

 

KLASA: 602-02/21-01/134

URBROJ:2182/1-12/1-3-01-21-1

Kistanje, 5. listopada 2021.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18., 98/19), čl. 5, 6 i 7. Pravilnika o zapošljavanju te odredbama Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje, dana 5. listopada 2021. godine, raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

 

 

 

1.     Učitelja edukatora – rehabilitatora  na neodređeno  puno radno vrijeme od 80 sati tjedno,  2  izvršitelj/ica

 

2.    Učitelja matematike  na neodređeno nepuno radno vrijeme od  30 sati tjedno,

        1 izvršitelj/ica

 

3.     Učitelja fizike na određeno nepuno radno vrijeme od  16 sati tjedno,

        1 izvršitelj/ica

 

4.   Spremačica na određeno puno radon vrijeme – zamjena za neplaćeni dopust

 

 

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18., 98/19 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti: 

- životopis,

- diplomu – dokaz o stečenoj stručnoj spremi ,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka    106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja ,

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  

  mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja). 

 

 Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeravati.

 

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN br. 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017.), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14. i 39/18.) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, ali samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su gore navedeni potražite na sljedećoj poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju.

KLASA:003-05/19-01/1, URBROJ:2182/1-12/1-3-01-19-01.

 

Obavijest o načinu provjere, odnosno testiranju, području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za vrednovanje, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja te listi kandidata objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici Osnovne škole Kistanje.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole:

                     Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22 305 Kistanje, s naznakom „za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

 

 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole  u zakonskom roku.

 

 

                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                                     Sanja Marasović Stručić

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnog mjesta
Ante Mustapić / datum: 9. 9. 2021. 11:06

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

                KISTANJE

 

 

Klasa: 602-02/21-01/110

Urbroj: 2182/1-12/1-3-01-21-01

Kistanje, 8. rujna 2021. godine

 

 

            Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107//02. i  94/13, 98/19), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ br. 107/14 i članka 6., 7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje, dana 8. rujna 2021. godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

                                                               za popunu radnog mjesta

 

 

 1. Odgajatelja  na određeno nepuno radno vrijeme od  30 sati tjedno u provođenju programa predškole pri Osnovnoj školi Kistanje, koji će trajati od 01. listopada 2021. godine do 31. svibnja 2022. godine, 1 izvršitelj/ica,

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» br. 10/97.,107/02. i 94/13, 98/19).

 

Uz prijavu i životopis kandidati moraju priložiti presliku:

            - diplome,

            - domovnice,

            - dokaza o nepostajanju zapreke iz članka  25. Zakona o preškolskom odgoju i obrazovanju

 

Kandidat koji bude primljen u radni odnos, prije zaključivanja ugovora o radu mora priložiti orginalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17)

Kandidat koji se poziva  na pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti,  pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovih obitelji dostupne na poveznici internetske stranice Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

ili https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Kistanje

Dr. Franje Tuđmana 80, 22305 Kistanje,

S naznakom „Za natječaj“

u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                       Ravnateljica:

                                                           Sanja Marasović Stručić


[OPŠIRNIJE]RSS


Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

          KISTANJE

 

KLASA: 602-02/21-01/10

URBROJ:2182/1-12/1-3-01-21-1

Kistanje, 10. veljače 2021.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18., 98/19), čl. 5, 6 i 7. Pravilnika o zapošljavanju te odredbama Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje, 10. veljače 2021. godine, raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

 

 

 

1.  Učitelj hrvatskog jezika  na određeno nepuno radno vrijeme od 4 sata u nastavi  tjedno ( dopunska nastava za djecu koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik) ,

 

2. Učitelj fizike na određeno nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno

 

 

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18., 98/19, 64/20 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti: 

- životopis,

- diplomu – dokaz o stečenoj stručnoj spremi ,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka    106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja ,

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  

  mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja). 

 

 Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeravati.

 

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN br. 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017.), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14. i 39/18.) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, ali samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su gore navedeni potražite na sljedećoj poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju.

KLASA:003-05/19-01/1, URBROJ:2182/1-12/1-3-01-19-01.

 

Obavijest o načinu provjere, odnosno testiranju, području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za vrednovanje, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja te listi kandidata objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici Osnovne škole Kistanje ( u rubrici Natječaji).

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole:

                     Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22 305 Kistanje, s naznakom „za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

 

 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole  u zakonskom roku.

 

 

                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                                     Sanja Marasović Stručić

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

          KISTANJE

 

KLASA: 602-02/20-01/172

URBROJ:2182/1-12/1-3-01-20-1

Kistanje, 9. listopada 2020.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18., 98/19), čl. 5, 6 i 7. Pravilnika o zapošljavanju te odredbama Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje, 9. LISTOPADA 2020. godine, raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

 

 

 

1.     Učitelja edukatora – rehabilitatora  na neodređeno  puno radno vrijeme od 80 sati tjedno,  2  izvršitelj/ica

 

2.    Učitelja matematike  na neodređeno puno radno vrijeme od  40 sati  tjedno,

        1 izvršitelj/ica

 

3.     Učitelja matematike  na neodređeno nepuno radno vrijeme od  30 sati tjedno,

        1 izvršitelj/ica

 

4.    Učitelj informatike na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno,

 

5.  Učitelj engleskog jezika  na određeno nepuno radno vrijeme od 19 sati tjedno,

 

6.  Učitelj kemije  na određeno nepuno radno vrijeme od 18 sati tjedno,

 

7. Učitelj fizike na određeno nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno,

 

 

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18., 98/19 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti: 

- životopis,

- diplomu – dokaz o stečenoj stručnoj spremi ,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka    106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja ,

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  

  mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja). 

 

 Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeravati.

 

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN br. 82/08. i 69/17.).

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017.), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14. i 39/18.) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, ali samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su gore navedeni potražite na sljedećoj poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju.

KLASA:003-05/19-01/1, URBROJ:2182/1-12/1-3-01-19-01.

 

Obavijest o načinu provjere, odnosno testiranju, području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za vrednovanje, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja te listi kandidata objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici Osnovne škole Kistanje (rubrici Natječaji).

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole:

                     Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22 305 Kistanje, s naznakom „za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

 

 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole  u zakonskom roku.

 

 

                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                                     Sanja Marasović Stručić

Odluka o načinu testiranja i listama kandidata (09.10.-17.10)

 

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

                KISTANJE

 

 

Klasa: 602-02/20-01/148

Urbroj: 2182/1-12/1-3-01-20-01

Kistanje, 11. rujna 2020. godine

 

 

            Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107//02. i  94/13.), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ br. 107/14 i članka 6., 7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje, dana 11. rujna 2020. godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 

 1. Odgajatelja  na određeno nepuno radno vrijeme od  30 sati tjedno u provođenju programa predškole pri Osnovnoj školi Kistanje, koji će trajati od 01. listopada 2020. godine do 31. svibnja 2021. godine, 1 izvršitelj/ica,

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» br. 10/97.,107/02. i 94/13).

 

Uz prijavu i životopis kandidati moraju priložiti presliku:

            - diplome,

            - domovnice,

            - dokaza o nepostajanju zapreke iz članka  25. Zakona o preškolskom odgoju i obrazovanju

 

Kandidat koji bude primljen u radni odnos, prije zaključivanja ugovora o radu mora priložiti orginalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17)

Kandidat koji se poziva  na pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti,  pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovih obitelji dostupne na poveznici internetske stranice Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

ili https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Kistanje

Dr. Franje Tuđmana 80, 22305 Kistanje,

S naznakom „Za natječaj“

u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                 Ravnateljica:

                                                           Sanja Marasović Stručić


 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

                KISTANJE

 

Klasa: 602-02/19-01/34

Urbroj: 2182/1-12/1-3-01-19-01

Kistanje, 13. ožujka  2019. godine

 

 

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86//09., 92/10., 105/10. i 90/11.,16/12. i 86/12., 94/13. i 152/14., 07/17., 68/18) i članka  7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje dana 13. ožujka 2019. godine, raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 

 

1.     Učitelja edukatora – rehabilitatora (2 izvršitelja) na neodređeno puno radno vrijeme,

 

2.    Učitelja matematike  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno,

        1 izvršitelj/ica

 

3.    Učitelja fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno,  1 izvršitelj/ica

 

 

            Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine»

br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12.,94/13. i 152/14, 07/17, 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu («Narodne novine» br. 6/2019).

 

       Uz prijavu i životopis kandidati moraju priložiti presliku:

             - diplome,

             - domovnice,

            -  potvrda o radnom stažu  iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

            -  dokaza o nepostajanju zapreke iz članka  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

               osnovnoj i srednjoj školi,

 

 

             Kandidat koji bude primljen u radni odnos, prije zaključivanja ugovora o radu mora priložiti orginalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

 Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o istom.

Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

             Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrv. Braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 103.st.1. zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22305 Kistanje, u roku od 8 dana od dana objave natječaja (od 14. ožujka 2019. do 22.   ožujka 2019.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

                                                                                         v.d.ravnateljica:

                                                                                        Sanja Marasović Stručić

 

 

                                  

                                               

 

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

                KISTANJE

 

Klasa: 602-02/18-01/230

Urbroj: 2182/1-12/1-3-01-18-01

Kistanje, 15. studenog  2018. godine

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86//09., 92/10., 105/10. i 90/11.,16/12. i 86/12., 94/13. i 152/14., 07/17., 68/18) i članka 6., 7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje, dana 15. studenog 2018. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

          1. Učitelja hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci,

              1 izvršitelj/ ica

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,i 152/14, 07/17, 68/18), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („NN broj 47/96).

Uz prijavu i životopis kandidati moraju priložiti presliku:

            - diplome,

            - domovnice,

            - rodnog lista,

            - elektronsku potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

            - potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini prijave u evidenciji nezaposlenih osoba,

            - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

 

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može se primiti osoba do navršenih 30 godina života ako

 • je u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje
 • bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 

Kandidat koji bude izabran povodom natječaja, prije zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju mora priložiti orginalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Na natječaj se, temeljem čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22305 Kistanje, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                v.d.ravnateljica:

                                                                                        Sanja Marasović Stručić

 

 


 

 

Priloženi dokumenti:
strucno osposobljavanje.PDF

NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

                KISTANJE

 

 

Klasa: 602-02/18-01/147

Urbroj: 2182/1-12/1-3-01-18-01

Kistanje, 06. rujna 2018. godine

 

 

            Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107//02. i  94/13.), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ br. 107/14 i članka 6., 7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje, dana 06. rujna 2018. godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 

 1. Odgajatelja  na određeno nepuno radno vrijeme od  30 sati tjedno u provođenju programa predškole pri Osnovnoj školi Kistanje, koji će trajati od 01. listopada 2018. godine do 31. svibnja 2019. godine, 1 izvršitelj/ica,

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» br. 10/97.,107/02. i 94/13).

 

Uz prijavu i životopis kandidati moraju priložiti presliku:

            - diplome,

            - domovnice,

            - dokaza o nepostajanju zapreke iz članka  25. Zakona o preškolskom odgoju i obrazovanju

 

Kandidat koji bude primljen u radni odnos, prije zaključivanja ugovora o radu mora priložiti orginalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17)

Kandidat koji se poziva  na pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti,  pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovih obitelji dostupne na poveznici internetske stranice Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

ili https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Kistanje

Dr. Franje Tuđmana 80, 22305 Kistanje,

S naznakom „Za natječaj“

u roku od 8 dana od dana objave natječaja (od 07.09.2018. do 15.09.2018.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                 v.d . ravnateljica:

                                                           Sanja Marasović Stručić

Dokumenti

Krovna mapa za ovu stranicu nije postavljena, pa nema dokumenata za prikaz. 

 

Natječaj za pomoćnike u nastavnoj godini 2018./2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ) i sukladno uvjetima projekta Zajedno do znanja uz više elana II“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020, Osnovna škola Kistanje objavljuje Natječaj za popunjavanje radnih mjesta, - pomoćnik/ca u nastavi, 5 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 - 30 sati tjedno, za vrijeme trajanja nastavne god. 2018./2019.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

 • srednjoškolsko obrazovanje
 • završena edukacija za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
 • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak

Prijavi je potrebno priložiti:

 • zamolbu s osobnim podatcima (u kojoj mora biti navedena adresa i broj telefona),
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome odnosno svjedožbe),
 • presliku potvrde o završenoj edukaciji za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, i
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu: 
Osnovna škola Kistanje, Adresa: Dr. Franje Tuđmana 80, 22 305 Kistanje


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

Prednost imaju kandidati koji su završili studije na edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetima, odnosno studije koji im omogućuju rad u osnovnim školama, posebice oni kandidati koji imaju iskustva u radu s djecom koja su ciljna skupina Poziva (učenici s teškoćama u razvoju). Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Nije potrebno dostavljati originale dokumente, jer natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

Klasa:602-02/18-01/129

Urbroj:2182/1-12/1-3-01-18-01

Kistanje, 16. kolovoz 2018. godine

Priloženi dokumenti:
natjecaj pomocnici 18 19.docx

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja OŠ Kistanje

 

 

Na temelju članaka126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) te  članka 75. Statuta Osnovne škole Kistanje,  Školski odbor osnovne škole Kistanje na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. svibnja  2018. godine,  raspisuje

 NATJEČAJ

             za izbor i imenovanje ravnatelja Osnovne škole Kistanje (m/ž)

 

Uvjeti:

1.) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij.

2.) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3.) najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

           Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. i stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  može biti ravnatelj/ ica osnovne škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavao/la je uvjete za ravnatelja/icu propisane Zakonom o osnovnom školstvu („N.N.“  br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

-životopis

-domovnicu

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o stažu osiguranja (potvrda odnosno elektronički zapis iz matične evidencije HZMO-a)

-dokaz o stažu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)

-dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju ili ugovore o radu).

-dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje nadležnog suda ne starije od 30 dana)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata s potrebnom dokumentacijom je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola Kistanje, Dr. Franje Tuđmana 80 , 22 305 Kistanje u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

                                                                                      Predsjednik Školskog odbora

                                                                                                   Toni Plavčić

 

Priloženi dokumenti:
natjecaj za ravnatelja 2018.docx

N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

                KISTANJE

 

 

Klasa: 602-02/18-01/44

Urbroj: 2182/1-12/1-3-01-18-01

Kistanje, 16. ožujka 2018. godine

 

               Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86//09., 92/10., 105/10. i 90/11.,16/12. i 86/12., 94/13. i 152/14., 07/17) i članka  7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje dana 16. ožujka 2018. godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 

1.     Učitelja edukatora – rehabilitatora na neodređeno puno radno vrijeme od 80 sati tjedno,  2     izvršitelj/ica

 

2.    Učitelja matematike  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno,

        1 izvršitelj/ica

 

3.     Učitelja fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno,  1 izvršitelj/ica

 

4.    Učitelja razredne nastave na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

 5.    Defektologa- logopeda na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

                

 

            Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine»

br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12.,94/13. i 152/14, 07/17), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu («Narodne novine» br. 47/96).

 

       Uz prijavu i životopis kandidati moraju priložiti presliku:

               - diplome,

               - domovnice,

               -  potvrda o radnom stažu  iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

               -  dokaza o nepostajanju zapreke iz članka  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

               osnovnoj i srednjoj školi,

 

        Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

 

        Kandidat koji bude primljen u radni odnos, prije zaključivanja ugovora o radu mora priložiti orginalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

             Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22305 Kistanje, u roku od 8 dana od dana objave natječaja (od 16. ožujka 2018. do 24. ožujka 2018.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                        Sanja Marasović Stručić

 

 

                                  

NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

                KISTANJE

 

 

Klasa: 602-02/18-01/19

Urbroj: 2182/1-12/1-3-01-18-01

Kistanje, 19. veljače 2018. godine

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86//09., 92/10., 105/10. i 90/11.,16/12. i 86/12., 94/13. i 152/14., 07/17) i članka  7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje dana 20. veljače 2018. godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 

1.     Učitelja razredne nastave na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

2.    Učitelja informatike  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno,

        1 izvršitelj/ica

 

             

 

            Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine»

br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12.,94/13. i 152/14), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu («Narodne novine» br. 47/96).

 

       Uz prijavu i životopis kandidati moraju priložiti presliku:

            - diplome,

            - domovnice,

            -  potvrda o radnom stažu  iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

            -  dokaza o nepostajanju zapreke iz članka  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

               osnovnoj i srednjoj školi,

 

        Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

 

        Kandidat koji bude primljen u radni odnos, prije zaključivanja ugovora o radu mora priložiti orginalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

             Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22305 Kistanje, u roku od 8 dana od dana objave natječaja (od 20. veljače 2018. do 28. veljače 2018.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                        Sanja Marasović Stručić

 

 

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

                KISTANJE

 

 

Klasa: 602-02/17-01/237

Urbroj: 2182/1-12/1-3-01-17-01

Kistanje,  8. prosinca 2017. godine

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86//09., 92/10., 105/10. i 90/11.,16/12. i 86/12., 94/13. i 152/14, 07/17.) i članka  7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje dana 8. prosinca 2017. godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

             

1.      Edukatora-rehabilitatora  na određeno nepuno radno vrijeme od  15 sati tjedno za ispomoć u provođenju programa predškole pri Osnovnoj školi Kistanje za rad s djecom s teškoćama, koji će trajati od 02. siječnja 2018. godine do 31. svibnja 2018. godine, 1 izvršitelj/ica,

 

 

            Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine»

br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12.,94/13. i 152/14., 07/17), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu («Narodne novine» br. 47/96).

 

       Uz prijavu i životopis kandidati moraju priložiti presliku:

            - diplome,

            - domovnice,

            -  potvrda o radnom stažu  iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

            -  dokaza o nepostajanju zapreke iz članka  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

               osnovnoj i srednjoj školi,

 

        Kandidat koji bude primljen u radni odnos, prije zaključivanja ugovora o radu mora priložiti orginalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

             Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22305 Kistanje, u roku od 8 dana od dana objave natječaja (od 8.12 2017. do 16.12. 2017.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                                Sanja Marasović Stručić

 

 

                                  

                                               

Natječaj

 

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

                KISTANJE

 

Klasa: 602-02/17-01/213

Urbroj: 2182/1-12/1-3-01-17-01

Kistanje, 2. studenog  2017. godine

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09. i  92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.),  i članka 7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje, dana 2. studenog 2017. godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 

1.      Učitelja srpskog jezika i kulture  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica,

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09. i  92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14., 07/17),  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 47/96).

 

Uz prijavu i životopis kandidati moraju priložiti presliku:

            - diplome,

            - domovnice,

            - potvrda o radnom stažu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

            - dokaza o nepostajanju zapreke iz članka  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i                     srednjoj školi,

 

Kandidat koji bude primljen u radni odnos, prije zaključivanja ugovora o radu mora priložiti orginalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22305 Kistanje, u roku od 8 dana od dana objave natječaja (od 3. studenog 2017 do 11. studenog 2017).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

                                                           Ravnateljica:

                                                           Sanja Marasović Stručić

 

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

                KISTANJE

 

 

Klasa: 602-02/17-01/183

Urbroj: 2182/1-12/1-3-01-17-01

Kistanje, 17. listopada 2017. godine

 

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86//09., 92/10., 105/10. i 90/11.,16/12. i 86/12., 94/13. i 152/14., 07/17) i članka  7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje dana 17. listopada 2017. godine, raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 

1.     Učitelja edukatora – rehabilitatora (2 izvršitelja) na neodređeno puno radno vrijeme,

 

2.    Učitelja matematike  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno,

        1 izvršitelj/ica

 

3.    Učitelja fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno,  1 izvršitelj/ica

 

4.    Učitelja engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme od 2 sata tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

 

5.  Učitelja srpskog jezika i kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

 

 6.   Stručnog suradnika defektologa- logopeda na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

7.  Stručnog suradnika -psihologa na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

8.   Spremačice na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

             

 

            Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine»

br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12.,94/13. i 152/14, 07/17), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu («Narodne novine» br. 47/96).

 

       Uz prijavu i životopis kandidati moraju priložiti presliku:

            - diplome,

            - domovnice,

            -  potvrda o radnom stažu  iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

            -  dokaza o nepostajanju zapreke iz članka  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

               osnovnoj i srednjoj školi,

 

             Kandidat koji bude primljen u radni odnos, prije zaključivanja ugovora o radu mora priložiti orginalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

             Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22305 Kistanje, u roku od 8 dana od dana objave natječaja (od 18. listopada 2017. do 25. listopada 2017.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                        Sanja Marasović Stručić

 

Priloženi dokumenti:
novi natjecaji.doc

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Odgajatelja  na određeno nepuno radno od 30 sati tjedno u provođenju programa predškole pri Osnovnoj školi Kistanje, koji će trajati od 01. listopada 2017. godine do 31. svibnja 2018. godine, 1 izvršitelj/ica,

Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» br. 10/97.,107/02. i 94/13).

 

Uz prijavu i životopis kandidati moraju priložiti presliku:

            - diplome,

            - domovnice,

            - dokaza o nepostajanju zapreke iz članka  25. Zakona o preškolskom odgoju i obrazovanju 

preskoči na navigaciju